Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

8894 ac66 390
Reposted fromChibichan Chibichan viajethra jethra
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viajethra jethra
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaolakocie olakocie
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaolakocie olakocie

June 20 2017

Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaiamdreamer iamdreamer
4425 e96c 390
4527 209d 390
Reposted frommargorzata margorzata viajethra jethra
6262 a3c3 390
Reposted fromtwice twice viajethra jethra
3453 8f4f 390
Reposted fromstroschek stroschek viajethra jethra
7352 d8fd 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajethra jethra
0201 893b 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viajethra jethra
1351 ebaa 390
Reposted fromequineribbon equineribbon viajethra jethra
5935 8ad4 390
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viajethra jethra
1501 5b6b 390
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viajethra jethra
4264 c4ad
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viajethra jethra
3991 8416 390
Reposted fromtichga tichga viajethra jethra
7096 01f9 390
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
2013 619e 390
Reposted fromusual usual viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl